គណៈគ្រប់គ្រង

លោក ឆន ពន្លឺ

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

អានបន្ត

លោក លាង គីមហួត

នាយកប្រតិបត្តិឥណទាន

អានបន្ត

លោក ហ៊ុល សុវត្ថា

នាយកប្រតិបត្តិព័ត៌មានវិទ្យា និងបច្ចេកវិទ្យា

អានបន្ត

លោក ជូ ប៊ុនហ៊ី

នាយកនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

អានបន្ត

កញ្ញា នា អង្គាររស្មី

នាយិកានាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ

អានបន្ត

អ្នកស្រី កុយ ឡង់ឌីណា

នាយិកានាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិតាម

អានបន្ត

លោក លុន ចាន់ថេង

នាយកនាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងរដ្ឋបាល

អានបន្ត

លោក ឆាយ ប៊ុនធឿន

នាយកនាយកដ្ឋានលក់ និងចែកចាយ

អានបន្ត

លោក សេម កក្កដា

នាយកនាយកដ្ឋានអនុម័តឥណទាន

អានបន្ត