ឥណទានអាជីវកម្ម

ឥណទានអាជីវកម្ម

ជាប្រភេទផលិតផលឥណទាន សម្រាប់អតិថិជនជាលក្ខណៈបុគ្គល សហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត និងសហគ្រាស។

ព័ត៌មានលម្អិត

រូបិយប័ណ្ណ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក
ទំហំឥណទាន រហូតដល់ ២ ប៊ីលានរៀល ឬ៥០០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
រយៈពេលឥណទាន រហូតដល់ ១០ឆ្នាំ
អត្រាការប្រាក់/កម្រៃសេវា (*) - អត្រាការប្រាក់ ៖ ចាប់ពី ០.៨៣% ក្នុងមួយខែ,br> - កម្រៃសេវា៖ ចាប់ពី ០.៥%

ទ្រព្យធានាឥណទាន លក្ខខណ្ឌ ឯកសារតម្រូវ ឯកសារបន្ថែម(បើមាន)
- ដី/ផ្ទះ
- អគារ
- ដីកសិកម្ម
- ប្លង់រឹង ឬប្លង់ទន់
- ជនជាតិខ្មែរ ឬបរទេស
- អាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
- មានទីលំនៅអចិន្រ្តៃយ៍ច្បាស់លាស់
- មានមុខរបរស្របច្បាប់ និងច្បាស់លាស់
- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ
- សៀវភៅគ្រួសារ/ស្នាក់នៅ
- លិខិតឆ្លងដែន
- សំបុត្រកំណើត
- ប័ណ្ណប៉ាតង់
- របាយការណ៍ធនាគារ
- កិច្ចសន្យាការងារ ឬលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ
- ឯកសារភ័ស្តុតាងប្រាក់ចំណេញ
- ឯកសារផ្សេងៗ

លក្ខណៈពិសេស

  • រំលស់ដើមខ្លះ ឬបង់ផ្ដាច់មុនកំណត់ គ្មានការពិន័យ
  • សេវាកម្មលឿន រហ័សទាន់ចិត្តនិងអនុម័តឆាប់រហ័ស
  • ប្លង់ទន់ ក៏អាចទទួលកម្ចីបាន
  • ការប្រាក់ទាប និងកម្ចីបានច្រើនឆ្នាំ
  • លក្ខខណ្ឌងាយជាមួយការអនុម័តឆាប់រហ័ស

  • ជួយផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់លើកម្ចី
  • បង់ប្រាក់ជាមួយភ្នាក់ងារទ្រូម៉ានីទូទាំងប្រទេស និង ABA Mobile ដោយឥតគិតថ្លៃ

(*) ធនាគាររក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែអត្រាខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនឡើយ (ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣)