ឥណទានម៉ូតូ

ឥណទានម៉ូតូ

ជាប្រាក់កម្ចី ដែលធនាគារផ្តល់ជូនអតិថិជនដែលមានប្រាក់ចំណូល ឬមុខរបរទៀងទាត់ ក្នុងគោលបំណងទៅទិញម៉ូតូសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងក្រុមគ្រួសារ។

ព័ត៌មានលម្អិត

រូបិយប័ណ្ណ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក
ទំហំឥណទាន រហូតដល់ ២០លានរៀល ឬ ៥,០០០ដុល្លារអាមេរិក
រយៈពេលឥណទាន រហូតដល់ ៦០ ខែ
អត្រាការប្រាក់/កម្រៃសេវា (*) បញ្ចុះការប្រាក់កាន់តែទាប

ទ្រព្យធានា លក្ខខណ្ឌ ឯកសារតម្រូវ ឯកសារបន្ថែម(បើមាន)
កាតគ្រី(បណ្ណសម្គាល់ យានយន្ត) - ជានីតិបុគ្គល ឬរូបវន្តបុគ្គល
- មានទីលំនៅអចិន្រ្តៃយ៍ច្បាស់លាស់
- មានប្រភពចំណូលទៀងទាត់
- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
- លិខិតឆ្លងដែន
- សៀវភៅគ្រួសារ/ស្នាក់នៅ
- បណ្ណបើកបរ (សម្រាប់ឡាន)
- ឯកសារបញ្ជាក់ប្រាក់ចំណូល

+ ករណីជារូបវន្តបុគ្គល:
- កិច្ចសន្យាការងារ ឬ
- របាយការណ៍គណនីធនាគារ

+ ករណីជានីតិបុគ្គល:
- វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ឬ
- ប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់
- វិក្កយបត្រទឹក-ភ្លើង
​​​​​​​- ឯកសារតម្រូវផ្សេងទៀត តាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែង

លក្ខណពិសេស

  • រំលស់ដើមខ្លះ ឬបង់ផ្ដាច់មុនកំណត់ គ្មានការពិន័យ
  • មិនត្រូវការប្លង់រឹង ឬប្លង់ទន់ជាទ្រព្យធានា
  • នៅផ្ទះជួលក៏អាចកម្ចីបាន
  • កម្រៃសេវា 0%
  • បង់ប្រាក់ជាមួយភ្នាក់ងារទ្រូម៉ានីទូទាំងប្រទេស និង ABA Mobile ដោយឥតគិតថ្លៃ

  • ឯកសារងាយស្រួល និងអនុម័តឆាប់រហ័ស
  • កាតគ្រីដាក់ឈ្មោះលោកអ្នក
  • ថែមជូនកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងពិសេស៖ ចោរកម្ម ប៉ះពារខូចខាត និងសំណងភាគីទី៣ ពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ភីភល និងផាតនើរ (PPI)

(*) ធនាគាររក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែអត្រាខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនឡើយ (ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣)