ក្លាយជាដៃគូ

ក្លាយជាដៃគូសហការ

មានតែតាមរយៈការធ្វើការរួមគ្នាជាដៃគូប៉ុណ្ណោះ ទើបយើងអាចអភិវឌ្ឍ និងធ្វើឱ្យមានឥទ្ធិពលលើវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ដៃគូ និងការសហការរបស់យើងក្នុងការផ្តល់នូវសេវាកម្មល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា។ ដៃគូរបស់យើងរួមមានហាងលក់ឡានដៃគូ ហាងលក់ម៉ូតូដៃគូ ដៃគូសេវាកម្មទូទាត់ប្រាក់ និងអ្នកណែនាំឥណទានឯករាជ្យ(LIF)។ យើងរីករាយក្នុងការធ្វើការជាមួយដៃគូរបស់យើងជាច្រើន និងច្រើនទៀតនាពេលអនាគត។