អនុលោមភាពសារពើពន្ធ ប្រភេទមាស

07-Mar-2023ធនាគារឯកទេស ដូនពេញ ម.ក បន្តទទួលបានលិខិតសរសើរ អនុលោមភាពសារពើពន្ធ ប្រភេទមាសក្នុងឆ្នាំ២០២២ ពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

Share: